88SU -

Отиване към съдържанието

Главно меню

АКТУАЛНО

Учебна 2017/2018 година
Учебните занятия ще бъдат организирани както следва:

I срок
I Смяна - I, II, V, VI,VIII  клас
II Смяна - III, IV, VII, IX,X, XI, XII  клас


На вниманието на ученици и родители!

Във връзка със строителните дейности на метрото в района на 88. Средно училище, Ръководството на училището Ви информира, че в рамките на 12 месеца ще  функционира изградената временна ограда в двора на училището в посока ж.к. Овча купел - VI микрорайон
. Дворната врата се премества в ъгъла – посока V микрорайон.
С цел опазване живота и здравето на учениците на 88.Средно училище, движението им в близост до оградата е нежелателно и крие опасности.
Призоваваме за вашето търпение и разбиране!


Информация за басейн при 88.СУ

На вниманието на родителите!


В изпълнение на чл.17, ал.4 и ал.5 от ППЗСП информацията за записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, а за учебната 2017-2018 година - в срок до 31 октомври, се получава ежемесечно по служебен ред от училищата и детските градини чрез Министерството на образованието и науката.
Не е необходимо издаване на Удостоверение от училището!


За учебната 2017-2018 учебна година,  по Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на столична община –Пр.№30/06.04.017г. и решение на Педагогическия съвет от 4.09.2017г., 88.СУ „Димитър Попниколов“, обявява следните извънкласни дейности(срещу заплащане на месечна такса):
• Английски език
• Народни танци
• Спортни танци
• Футбол
• Волейбол
• Баскетбол
• Фехтовка
• Шах
Конкурс за обучителна организация се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желание за съответната извънкласна дейност, със заведено заявление във входящия дневник на училището и сформирана група от най-малко 15 ученика.
Срок за подаване на заявление до 29.09.2017г.-/  по образец тук/
Заявленията се предават на класния ръководител, който ги завежда под входящ № в канцеларията.


Във връзка с Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции публикуваме:
Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
Информация за същността на всеки един вид социална услуга
Практически насоки за действия при инцидентУважаеми родители,

във връзка с чл. 54 ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование, който регламентира отсъствия на ученик по уважителни причини, до 3 дни за една учебна година, с  разрешение от директора, Ви предлагаме примерен образец на  мотивирано искане.Седмично разписание
на учениците от 1 до 12 клас
(необходимо е да изберете желания клас)

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
и класни стаи за учебна 2017/2018
година

ГРАФИК
за класни и контролни за първи учебен срок на учебната 201
7/2018 година

ГРАФИК
на учителите за консултации с ученици и приемно време за родителите
за учебната  2017/2018
година - I срок

ГРАФИК
за провеждане на трети час по ФВС -
спортни дейности в 88.СУ - I срок за учебната  2017/2018 година

ГРАФИК
за провеждане на дейности за работа с родители и учебна документация-
I срок

ГРАФИК
за провеждане на часовете по БДП - I срок
за учебната  2017/2018 година


Назад към съдържанието | Назад към главното меню